İletişim Bilgileri
an image
Merkez
  245 Sokak No : 5 / F
  Bayraklı / İzmir
Sube
  Ankara cad. no:197 K:4 D:7
  Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 388 45 96
Fax +90 232 374 76 36
 
info[@]sonasisguvenligi.com
Sedex Denetimi
Çözüm Ortaklarimiz

Mesleki Yeterlilik Eğitimi

İş Kanunun 85. Maddesi gereği, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanlar” yaptıkları işle ilgili “Mesleki Eğitim” almaları gerekmektedir. 01.01.2009 tarihi itibariyle “Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar”, “Mesleki Yeterliliğini” belgelemek zorundadır.
 
“Ağır ve tehlikeli işlerde” çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenmektedir.

   SONAS Danışmanlık, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezleri  ile yaptığı protokol çerçevesinde Organize Sanayi Bölgelerinde, Çalışma Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu Tebliğde, belirtilen şartları yerine getiren “Mesleki Eğitim” çalışmalarına başlamıştır. Düzenlenen belgeler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylıdır.

EĞİTİMCİ  KADROSU

SONAS Danışmanlık, Milli Eğitim Bakanlığınca Onaylanmış Teknik Öğretmenler ve İş Güvenliği Uzmanlarından oluşan eğitimci kadrosu ile hizmet sunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK

4857 Sayılı İş Kanunu Maddesi
- Ağır ve tehlikeli işler
MADDE 85. - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. (1)
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

  1. 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak kaydıyla; bu fıkrada  yer alan "çocuklar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
"(2) 1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir."
İŞLETMENİZDEKİ HANGİ İŞLER “AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ “KAPSAMINDADIR?

 İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kadrolarımız işletmenizdeki “Ağır ve Tehlikeli İşlerin” neler olduğu ve işletmede çalışan işçilerin hangi “Mesleki Eğitim Programına” katılacağını belirlemektedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR?
Uzmanlarca belirlenen Meslek Dalları ile ilgili olarak 32-40 saatlik Eğitim Modülleri işletmenin üretim konusuna uygun olarak İşletme yetkilileri ile birlikte seçilir. Her Eğitim Modülü 8 saat veya 8 saatin katları şeklindedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN YAPILIR?

Eğitim Programı öncesinde İşletme ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte bir protokol imzalanır.İşletmenin işçi sayısı, vardiya durumuna göre İnsan kaynakları Departmanı ile birlikte belirlenecek zaman dilimlerinde ve grup sayılarında eğitim programları hazırlanır. SONAS Danışmanlık, esnek çalışma saatlerine sahip, uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR?

32 -40 saatlik Eğitim Programı sonunda Ders Öğretmenleri ve Milli Eğitim’den katılacak sınav komisyonu ile birlikte çalışanlar sınava tabii tutulur. 100 üzerinden 50 alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır. 10 gün içinde belgeler hazırlanarak  işletmeye törenle teslim edilir.

KİMLER EĞİTİME KATILMALIDIR?
 Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında çalışan ve Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyen zorunlu eğitimini tamamlamış tüm çalışanlar kanunen katılmak zorundadır.

KİMLER BU KAPSAM DIŞINDADIR?

Yaptığı işle ilgili “Mesleki Yeterliliğini” belgeleyen çalışanlar bu kapsam dışındadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HANGİLERİDİR?
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur. 

 

1. 3308 sayılı Kanuna göre verilen;
     a. Diploma
     b. Bitirme Belgesi
     c. Yetki Belgesi
     d. Sertifika
     e. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi
     f. Kalfalık Belgesi
     g. Ustalık Belgesi
     h. Usta Öğreticilik Belgesi. 
2. Türkiye İş Kurumu kontrolünde faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi.

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.

4. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi.

5. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.

6. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler

EĞİTİMİ ALDIRMAMANIN CEZASI VAR MIDIR?

İş kanunun 105/d Maddesine göre eğitimi olmayan her işçi için para cezası uygulanır.


4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 

(01.01.2010 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için 

511  

KİMLER 32 -40 SAATLİK EĞİTİM KAPSAMI DIŞINDADIR?
Sigorta girişi 01.01.2009 tarihinden sonra olanlar bu eğitim programlarına katılamazlar.

EĞİTİM GRUPLARI KAÇAR KİŞİDEN OLUŞUR, NEREDE YAPILIR?

Eğitim grupları aynı mesleki eğitimi alanlar için maksimum 25 kişiden oluşur. Eğitimler genellikle İşletme içinde yapılmaktadır.